Adatkezelési tájékoztató


Zsichla Ügyvédi Iroda (székhely: 1051 Budapest, Sas u. 7.; adószám: 19353942-2-41; Nyilvántartó szervezet neve: Budapesti Ügyvédi Kamara, képviseli: Dr. Zsichla Éva Mária ügyvéd), mint adatkezelő, a továbbiakban Adatkezelő) kiemelten fontosnak tartja üzleti partnerei és ügyfelei, valamint a www.zsichlalaw.hu oldal (a továbbiakban: Honlap) felhasználói (a továbbiakban együttesen, mint Ügyfelek) személyes adatainak védelmét és jogszerű kezelését.

Az Adatkezelő üzletpolitikája során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi jogszabályoknak és egyéb előírásoknak megfeleljen, és az Ügyfelei számára garantálja, hogy működése során, valamint informatikai rendszerei működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítja, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelő Ügyfeleivel létesített jogviszonyok során megvalósuló személyes adatok kezelésével és adatfeldolgozással, valamint a hírlevélre történő feliratkozás esetében a hírlevelek megküldésével kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.


Elérhetőségeink:                              

Adatkezelő: Zsichla Ügyvédi Iroda 

Levelezési cím: 1051 Budapest, Sas u. 7. 5. em. 3/A.

Telefon: +36-70 882 04 56

E-mail: ugyved@drzsichlaeva.hu


1. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJ, JOGALAPJA ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: GDPR) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli az Ügyfelek által a megadott személyes adatokat: 

1.1. Adatkezelés Szolgáltatás igénybevétele esetében

 

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

I.) Szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfelek alábbi adatai:

Neve,

Cím,

Kontakt adatok (E-mail cím, Telefonszám);

Azonosításhoz, okmány ellenőrzéshez szükséges adatok:

-          szem. ig. szám.,

-          lakcím,

-          anyja neve,

-          adószáma,

-          születési hely, idő.

Ügyvédi ellenjegyzéses okirathoz az alábbi adatok:

- természetes személyazonosító adatok;

- lakcím;

- állampolgárság;

- igazolványok megnevezése és azok száma;

- adószáma.

Ügyfelek azonosítása

JÜB2 rendszer használata, ellenjegyzéshez.

Ellenjegyzett okirathoz.

Az adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése nyújt jogalapot.

Az adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés C) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése nyújt jogalapot.

A szerződés teljesítését követő 10 évig, vagy elektronikus okiratok esetében 5 évig.

Az ellenjegyzett okiratokat 10 vagy elektronikus átalakítás esetében 5 évig őrizzük meg az Üttv. 53.§ (5) bekezdése értelmében.

II.) Pmt. szerinti kötelező Ügyfél azonosítás és átvilágítás során

Azazonosított természetes személyekről vezetett nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:

- természetes személyazonosító adatok,

- lakcím,

- állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetve EGT-állampolgár jogállás,

- az azonosításhoz felhasznált azonosító okmány típusa és száma,

- a jogügyleti biztonsági ellenőrzés (JÜB2) során kapott válasz azonosítója,

- azon ügyek ügyazonosítója, amelyekben a természetes személy azonosítása kötelező,

Az 1/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat 14. pontja szerinti alábbi adatok:

a természetes személy:

- családi és utónevét,

- születési családi és utónevét,

- állampolgárságát,

- születési helyét, idejét,

- lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,

- anyja születési nevét,

- azonosító okmányának típusát és számát.

Az ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 32-33. §-ai és a pénzmosás elleni törvény előírásai szerint kötelesek vagyunk ügyfél azonosítást, átvilágítást végezni, valamint a jogügyleti biztonság garantálása érdekében a megadott adatokat a személyi adat és lakcímnyilvántartásban ellenőrizni.

Az ügyvéd olyan ügyben, amelyben a jogi képviselet kötelező (pl.: peres és nem peres eljárások során, ingatlan ügyletekkel és cég ügyletekkel kapcsolatosan), a legalább személyazonosításra alkalmas okmány megtekintése útján azonosított természetes személyekről, a jogi személyekről és más szervezetekről a jogügyletek biztonságának elősegítése, továbbá az ügyvédi tevékenység korlátainak az érvényesítése érdekében nyilvántartást vezet.

Az adatkezelést a GDPR 6. § (1) bekezdés c) azaz jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében végezzük.

Az adatokat a megbízás megszűnését követő 5 (öt) évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő 10 (tíz) évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított 10 (tíz) évig kötelesek vagyunk tárolni.

III.) Ügyfél Nyilvántartás során

Az ügyekről vezetett nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

- az ügyvéd által képzett ügyazonosítót,

- az ügyfél nevét,

- az ügy tárgyát,

- a megbízási szerződés létrejötte időpontját és

- az ügyhöz kapcsolódó bírósági eljárások lajstromszámát, illetve más eljárások iktatószámát.

Adattovábbítás:

- a kamarai hatósági ellenőrzés során az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése céljából, az ahhoz szükséges mértékben a kamarai hatósági ellenőrzést folytató személy vagy szerv,

- az ügyfelek jogainak védelme érdekében, az e törvényből fakadó feladatai ellátásához szükséges mértékben a helyettes ügyvéd és a kijelölt irodagondnok betekinthet, illetve abból adatot igényelhet.

Az ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 53. § (1) – (7) bekezdése értelmében az ügyvéd köteles az ügyekről nyilvántartást vezetni. /ügy nyilvántartás/

Az adatkezelést a GDPR 6. § (1) bekezdés c) azaz jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében végezzük.

Az adatokat a megbízás megszűnését követő 5 (öt) évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő 10 (tíz) évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított 10 (tíz) évig kötelesek vagyunk tárolni.

IV.) Megbízás teljesítése során megismert adatok

 

A megbízás során megismerjük az ügyhöz tartozó iratokat, illetve peres és nemperes eljárás során az ellenérdekű fél iratait, adatait beleértve a tanúk és szakértők adatait is.

Ügyfeleink irataiban szereplő összes adat, információ.

Ellenérdekű felek esetében a továbbított iratokban szereplő összes adat, információ.

Az adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése nyújt jogalapot.

Az adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés f) pontja szerint a jogos érdek nyújt jogalapot.

Az adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés C) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése nyújt jogalapot.

A szerződés teljesítését követő 10 évig, vagy elektronikus okiratok esetében 5 évig.

Az ellenjegyzett okiratokat 10 vagy elektronikus átalakítás esetében 5 évig őrizzük meg az Üttv. 53.§ (5) bekezdése értelmében.

V.) Hírlevélre történő feliratkozás esetében:

Neve (vezetéknév, keresztnév),

E-mail címe.

Marketing célú megkeresések, tájékoztatók küldése az újabb konferenciákról, szolgáltatás színvonalának fenntartása.

Az adatkezelést a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Ügyfelek önkéntes hozzájárulása alapozza meg.

A hozzájárulás visszavonásáig, vagy a leiratkozásig.

VI.) Számlázási adatok

adószám,

bankszámla szám,

bank neve.

Bizonylat kiállítása, és azok megőrzése.

Az adatkezelést a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése alapozza meg.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében és 169. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti időtartamig (8-10 évig).

 

 

2. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÓ(K) 

Adatkezelő kijelenti, hogy az Ügyfél által megadott személyes adatokat nem továbbítja más személy részére. Amennyiben erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak az Ügyfél előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően kerülhet sor.

Kivételt képez ez alól a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás. Adattovábbítás esetében Adatkezelő adattovábbítási nyilvántartást vezet.


Adatfeldolgozó(k):

- Tárhelyszolgáltató

név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241. ajtó
Telefon: + 36 1 789 2 789


3. ÜGYFÉL ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 

Önt az alábbi jogok illetik meg, mely jogait az Adatkezelőhöz címzett kérés esetén e-mailben megküldött kérelem formanyomtatvány benyújtásával, vagy e-mailes megkeresés útján tud gyakorolni.

Az adatkezelés időtartamán belül az Ügyfelet a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

-                      személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog,

-                      helyesbítéshez való jog

-                      adatkezelés korlátozása,

-                      törléshez való jog,

-                      hordozhatósághoz való jog,

-                      tiltakozáshoz való jog,

-                      hozzájárulás visszavonási joga.

Akkor tudunk eleget tenni az Ön kérésének, ha be tudtuk azonosítani Önt, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az e-mail fiókunkban elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza, kérelme a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal, kérelmekkel kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat, kérelmeket legkésőbb 30 (harminc) napon belül válaszoljuk meg.

3.1. Helyesbítéshez való jog

Az Ügyfél bármikor jogosult az Adatkezelő által kezelt helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni. a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

3.2. Törléshez való jog

Az Ügyfél jogosult a Adatkezelő által kezelt személyes adatai törlését kérni, amennyiben hozzájárulását visszavonta, a szerződéses kapcsolat megszűnt és a törlés olyan iratra, okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznie a Adatkezelőnek. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető.

3.3. Adatkezelés korlátozásához való jog

Adatkezelő köteles korlátozni a személyes adatot az Ügyfél erre irányuló kérelme esetében. Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené a rendelkezésünkre álló információk alapján az Ügyfél jogos érdekeit abban az esetben a személyes adatot korlátozni kell. Korlátozott adatként addig kell kezelni, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

3.4. A hozzájárulás visszavonásának joga

A Ügyfél bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Hírlevél esetében a továbbiakban Ön nem kap hírlevelet.

3.5. Tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az adatkezelésünket olyan kényszerítő erejű jogos ok indokolja, amelyek elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

3.6. Hordozhatósághoz való jog 

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos Ügyféli panaszokat megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről értesíti a kérelmezőt írásban legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja. Ha Adatkezelő a Ügyfél kérelmét nem teljesíti, közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait az Ügyféllel.


4. COOKIE(K) HASZNÁLATA

Tájékoztatjuk, hogy a Honlapunkon az Ügyfelek azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használunk. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Goggle Analytics rendszerén keresztül történik. A Honlap látogatása során rögzítésre kerül az Ügyfelek IP címe, a látogatás kezdete és a látogatás vége. A Honlap látogatásával, annak egyes funkciói használatával és a cookie szabályzat elfogadásával az Ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Ügyfél számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő, mint adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, az Ügyfél ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-k tárolását. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a Honlap minden szolgáltatását.

Az Adatkezelő, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a Honlap látogatása során a Adatkezelővel együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, hogy az Ügyfél korábban már látogatást tett a Adatkezelő honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg az Ügyfélnek.

A cookie-t az Ügyfél képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.


5. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Ön jogosult panaszt tenni személyes adatának kezelésével kapcsolatosan az Adatkezelőnél, valamint panaszt tehet az Adatkezelő vélelmezetten jogellenes adatkezelése, illetve az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése, vagy kérelem nem teljesítése esetében az alábbi szervnél:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

e-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon:

+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400

Ön továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait.


6. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő a működése során, valamint informatikai rendszere működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítja. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő magas kockázatú incidensekről tájékoztatjuk az incidenssel érintett az érintett Ügyfeleket. 


7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023.05.26. napjától lép hatályba.


 
 
 

Egyéb információk

Ezt a Honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában az 5329 kamarai nyilvántartási számon bejegyzett Zsichla Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu és a www.bpugyvedikamara.hu honlapon találhatók.

 

Adatkezelési tájékoztató

Facebook